ÁSZF

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK-2024-03-28-tól

www.egyedidrotekszer.hu

Bevezetés:

Kérem figyelmesen olvassa el az általános szerződési feltételeket, mivel Ön, mint Vásárló a webáruházon keresztül történő rendelése leadásával elfogadja annak tartalmát!

Amennyiben a webáruház használatával, a vásárlás folyamatával, a termékeimmel vagy az általános szerződési feltételekkel kapcsolatos kérdése van, felveheti velem, mint Üzemeltetővel/Eladóval a kapcsolatot az alábbi elérhetőségeken:

Üzemeltető neve: Bradácsné Papp Éva egyéni vállalkozó

Székhelye: 2030 Érd, Festő u 14.

Postacíme: 2030 Érd, Festő u 14.

Adószáma: 55808956-1-33

E.v.nyilvántartásba vételi szám: 54540833

Ker.tevékenység nyilvántartásba vételi száma: 16/2020/B

Nyilvántartásba vevő hatóság neve: Érd MJV Polg.Mest.Hiv.Jegyzője

Honlap címe: www.egyedidrotekszer.hu

E-mail cím: ewirehu@egyedidrotekszer.hu

Telefonszám: +36 20 3206 321

Tárhelyszolgáltató neve: Nethely Kft

Címe: 1115 Budapest, Halmi u. 29

E-mail címe: info@nethely.hu

Telefonszáma: +36 1 445 2040

Jelen dokumentum, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre. Az alábbi feltételekkel szabályozott szerződés a Ptk. szerint távollevők között létrejött szerződésnek minősül.

Fogalmak:

Felek: Eladó/Üzemeltető és Fogyasztó/Vásárló együttesen

Fogyasztó: gazdasági tevékenysége, illetve szakmája körén kívül eljáró nagykorú, 18. életévét betöltött természetes személy. (aki a webáruházon keresztül vételi ajánlatot tesz/megrendelést foganatosít.)

Fogyasztói szerződés: szerződés, melynek egyik alanya Fogyasztónak minősül

Jótállás: a Fogyasztói szerződés esetében a Polgári Törvénykönyv szerint

– jogszabályi kötelezettségen túlmutató, illetve önként, a szerződés megfelelő teljesítéséért vállalt jótállás.

– kötelező jótállás, mely jogszabályon alapul.

Szerződés: Eladó/Üzemeltető és Fogyasztó/Vásárló között a webáruház és elektronikus levelezés (e-mail) felhasználásával történő adásvételi szerződés megkötése, melyre a magyar jog előírásai az irányadóak.

Távollévők között kötött szerződés: a szerződés tárgyát képező termék megvásárlására vagy szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés, amely a felek egyidejű fizikai jelenléte nélkül, távollévők közti kommunikációs eszköz alkalmazásával, távértékesítési rendszer keretein belül kerül megkötésre. Az internetes áruházban történő vásárlás távollévők között szerződésnek minősül, mely iktatásra nem kerül. A szerződéskötés nyelve kizárólag a magyar. A szerződés hatálya a vásárlástól számított 48 órán belül küldött visszaigazolással áll be és a teljesítéssel zárul le.

Távollévők közti kommunikációs eszköz: a felek távollétében szerződési nyilatkozat megtételére alkalmas eszköz, pl. internetes hozzáférést biztosító eszköz, nyomtatvány, katalógus, telefon.

Termék: a webáruház árukészletében lévő, eladásra szánt, birtokba vehető, Szerződés tárgyát képező, forgalomképes ingóság.

Vállalkozás: gazdasági tevékenysége, illetve szakmája körében eljáró személy.

Webáruház: az Ewire-kézműves drótékszer webáruház, melyen a szerződéskötés megvalósul.

Vonatkozó jogszabályok:

– 2013.évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről

– 1997.évi CLV. törvény a Fogyasztóvédelemről

– 1999.évi LXXVI. törvény a szerzői jogról

– 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről

– 2011.évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról

– 45/2014. (II.26.) kormányrendelet a Fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól

– 151/2003. (IX.22.) kormányrendelet a tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról

– 19/2014. (IV.29.) NGM rendelet a Fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól

– 373/2021 (VI.30.) kormányrendelet a fogyasztó és vállalkozás közötti, az áruk adásvételére, valamint a digitális tartalom szolgáltatására és digitális szolgáltatások nyújtására irányuló szerződések részletes szabályairól

– Az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679. rendelete (2016.04.27.) a természetes személyek személyes adatainak kezeléséről és védelméről, továbbá ezen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet, azaz az általános adatvédelmi rendelet hatályon kívül helyezéséről

– Az Európai Parlament és Tanács (EU) 2018/302. rendelete (2018.02.28.) a belső piacon belül a Fogyasztó állampolgársága, lakó/letelepedési helye alapján való indokolatlan területi alapú tartalomkorlátozással és a megkülönböztetés egyéb formáival szembeni fellépésről, valamint a 2006/2004/EK és az (EU) 2017/2394. rendelete, továbbá a 2009/22/EK irányelv módosításáról

– 80/2023 (III.14) Korm.rendelet és az azt módosító 276/2023 (VI.29.) sz. kormányrendelet a kiterjesztett gyártói felelősségről. (EPR)

ÁSZF hatálya és elfogadása:

A vonatkozó jogszabályok mellett a megkötésre kerülő szerződés tartalmát Általános szerződési feltételek is szabályozzák. Ennek keretein belül összefoglaljuk a Fogyasztót/Vásárlót/Önt és az Eladót/Üzemeltetőt megillető jogokat, kötelezettségeket, a szerződéskötés feltételeit, a fizetési, illetve szállítási feltételeket, a határidőket, a felelősséggel kapcsolatos szabályokat, továbbá az elállási jog gyakorlásának feltételeit.

Ön rendelése leadásával elfogadja az általános szerződési feltételeket, mely a megkötésre kerülő szerződéshez tartozik.

Szerződés nyelve és formája:

A szerződés nyelve magyar.

A szerződés a megrendelés leadásával jön létre, az általános szerződési feltételek elfogadásával, elektronikus formában, nem minősül írásban kötött szerződésnek, iktatásra nem kerül.

Árak:

Az árak magyar forintban értendők. A fogyasztói árak nettó árak, ezekre ÁFA nem kerül felszámításra, mivel az Eladó az Áfa szempontjából alanyi adómentes egyéni vállalkozás. Az árak a szállítási költséget nem tartalmazzák, azok külön kerülnek feltüntetésre/felszámításra. Fenntartjuk az árváltoztatás jogát, amely nem terjed ki a már megkötött szerződésekre. Amennyiben a webáruházban az ár hibásan került feltüntetésre, Eladó a már megkötött szerződések esetében az ÁSZF „Eljárás hibás ár” pontja alapján jár el.

Panaszügyintézés és jogérvényesítési lehetőségek:

A Fogyasztó a terméket, illetőleg az Eladó tevékenységét illető kifogásait a következő elérhetőségeinken juttathatja el hozzánk:

– E-mail cím: ewirehu@egyedidrotekszer.hu,    – telefonszám: +36 20 3206 321

A Fogyasztó elsősorban írásban közölheti Eladóval panaszát. A panasz vonatkozhat az Eladó részéről eljáró személy viselkedésére, munkájára, esetleg mulasztására, mely a termék forgalmazásával, értékesítésével közvetlen kapcsolatban áll.

Fogyasztó továbbá szóban is közölheti panaszát; mivel az egyedidrotekszer.hu internetes webáruház, fizikai valóságban üzlethelyisége nincs, ezért a szóbeli panasz telefonon, illetve egyéb hírközlési szolgáltatás útján lehetséges. Ebben az esetben Eladó köteles a panaszt egyedi azonosítóval ellátni.

Eladó Fogyasztó panaszára 2 munkanapon belül e-mail útján választ ad.

Amennyiben a Fogyasztó nem ért egyet a panasz kezelésével vagy a panasz haladéktalan kivizsgálása nem lehetséges, Eladó a panaszról és azzal kapcsolatos álláspontjáról jegyzőkönyvet vesz fel, melynek másolati példányát eljuttatja a Fogyasztó részére. E-mailen érkezett panasz esetében 30 napon belül a válasszal együtt megküldi a Fogyasztó részére. Az írásbeli panaszt Eladó a beérkezéstől számított 30 napon belül írásban megválaszolja. A panasz elutasítása esetén Eladó álláspontját köteles megindokolni.

Tartalmaznia kell a panaszról felvett jegyzőkönyvnek:

– Panasz eljuttatásának helyét, módját, idejét

– Fogyasztó nevét, lakcímét, elérhetőségét

– Fogyasztói panasz részletes leírását, továbbá a dokumentumok, iratok, bizonyítékok jegyzékét

– Eladó nyilatkozatát a Fogyasztói panaszt érintő álláspontjáról, ha annak haladéktalan kivizsgálása megoldható

– Jegyzőkönyv felvételének helyét és idejét

– A panasz egyedi azonosítószámát – telefonon, illetve egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás útján közölt szóbeli panasz esetén

Eladó a panaszról felvett jegyzőkönyvet és válaszának másolati példányát 5 évig megőrzi, ellenőrző hatóság kérésére bemutatja.

Eladó a Fogyasztót írásban tájékoztatja, amennyiben a panaszt elutasítja, hogy panaszával mely hatóság vagy Békéltető Testület eljárását kezdeményezheti. Tartalmazza a tájékoztatás az illetékes hatóság és a Fogyasztó lakóhelye/tartózkodási helye szerinti Békéltető Testület székhelyét, levelezési címét, elérhetőségeit (weboldal, e-mail, telefonszám), valamint Eladónak a Fogyasztói jogvita rendezése céljából történő Békéltető Testületi eljárás igénybevételével kapcsolatos álláspontját.

Abban az esetben, ha Eladó és a Fogyasztó közti jogvita tárgyalások útján sem rendeződik, további jogérvényesítési lehetőségekkel élhet a Fogyasztó:

Békéltető Testületi eljárás:

A fogyasztói jogvita bíróságon kívüli rendezése a békéltető testület hatáskörébe tartozik.

Fogyasztó jogosult a lakóhelye/tartózkodási helye szerint illetékes Békéltető Testülethez fordulni, ha Fogyasztói panaszát Eladó elutasítja. Az eljárás megindításának feltétele, hogy a Fogyasztó Eladóval közvetlenül megkísérelje a vitás ügy rendezését.

A Békéltető Testületi eljárásban Eladót együttműködési kötelezettség terheli. Ez alapján az Eladó köteles a Békéltető Testület felhívására válasziratot megküldeni, valamint a Békéltető Testület előtti meghallgatáson megjelenni és egyezség létrehozatalára feljogosított személy részvételét biztosítani.

2024-től ha a Békéltető Testület megalapozottnak ítéli a fogyasztó panaszát és az érvényesíteni kívánt kárigény nem haladja meg a 200ezer forintot, akkor a Testület alávetési nyilatkozat nélkül is kötelezést tartalmazó határozatot hozhat Eladóval szemben.

További információ a Békéltető Testületekről: http://www.bekeltetes.hu

További információ a területileg illetékes Békéltető Testületekről: https://bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek

Online vitarendezési platform:

Az Európai Bizottság által létrehozott weboldalon, Fogyasztói regisztrációt követően, az oldalon található kérelem kitöltésével a Fogyasztó rendezheti az online vásárlással kapcsolatos jogvitáit bírósági eljárás indítása nélkül. Ez is egy módja a távolsági korlátok nélküli Fogyasztói jogérvényesítésnek. Ön panaszt tehet az online vásárolt termékkel/szolgáltatással kapcsolatban. Önnek és az Eladónak lehetősége van ezen az online vitarendezési platformon együtt kiválasztani, hogy mely vitarendezési testületet bízzák meg a panasz kezelésével.

Az online vitarendezési platform a következő weboldalon érhető el:  https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=HU

Fogyasztóvédelmi Hatósági eljárás:

A Fogyasztói jogok megsértése esetén a Fogyasztó jogosult panaszt tenni a lakóhelye szerint illetékes Fogyasztóvédelmi Hatóságnál. A hatóság dönt a Fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról a panasz elbírálását követően. Az elsőfokú hatósági feladatokat a járási hivatalok látják el. Elérhetőségük: http://jarasinfo.gov.hu/

Bírósági eljárás:

A Fogyasztó polgári eljárás keretein belül jogosult a jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény rendelkezései szerint.

Részleges érvénytelenség és magatartási kódex:

Abban az esetben, ha az Általános szerződési feltételeink egy pontja jogilag hiányos/hatálytalan lenne, arra a részre a vonatkozó jogszabályok rendelkezései az irányadóak. A szerződés többi része továbbra is érvényes.

Eladónak a Fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvény szerinti magatartási kódexe nincsen.

Szerzői jogok:

Az egyedidrotekszer.hu szerzői műnek minősül a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény 1. § (1) bekezdése értelmében, szerzői jogi védelem alatt áll minden egyes része. Tilos a weboldalon található képek, szövegek engedély nélküli használata, továbbá a weboldalunkat módosító, kártékony alkalmazások használata, ugyanezen törvény 16. § (1) bekezdése szerint. Felhívjuk figyelmét, hogy weboldalunkról, valamint adatbázisunkból történő anyagok, képek, videók, szövegek átvételére kizárólag a jogtulajdonos (Bradácsné Papp Éva e.v.) írásos hozzájárulása esetén van lehetőség, forrásmegjelölés feltüntetése mellett.

Termékek tulajdonságai:

Az egyedidrotekszer.hu weboldalon az üzemeltető által kézzel készített – drótból, bőrből és kő valamint ásványgyöngy alapanyagból való – ékszerek, kiegészítők vásárolhatóak meg, az értékesítésre szánt termékek tulajdonságairól az adott termék oldalán található leírás szolgáltat további információt.

Adatbeviteli hibák javítása és felelősség az adatok valóságáért:

A megrendelés folyamata során, a rendelés megerősítése előtt adott a lehetőség az Ön által megadott adatok módosítására, javítására. Az Ön által megadott adatok pontosságáért Ön felelős. Ezen adatok alapján állítjuk ki a számlát, a szállítási címként megjelölt címre kézbesítjük a terméke(ke)t. Rendelése leadásával Ön tudomásul veszi, hogy Eladó jogosult az Ön által hibásan megadott adatokból eredő károk, költségek Ön részére történő áthárítására. Eladó a hibás adatbevitel miatt való teljesítésért kizárja felelősségét. Az elírt e-mail cím vagy postafiókja telítettsége következtében a visszaigazolás kézbesíthetetlennek minősül, ezáltal a szerződés megvalósulását (meg)akadályozhatja.

Eljárás Hibás ár esetén:

Az Eladó kizárja felelősségét a minden gondossága ellenére, továbbá az informatikai rendszer meghibásodásából eredő, nyilvánvalóan hibásan feltüntetett árért.

Nyilvánvalóan hibásan feltüntetett árnak minősül:

– a 0 Ft

– a kedvezményt helytelenül feltüntető ár (pl.: Termék eredeti ára: 1.000 Ft, kedvezmény: 20%, kedvezményes ár: 100 Ft, hiszen ebben az esetben a helyes árnak 800 Ft-nak kellene lennie helyesen)

Amennyiben hibás ár került feltüntetésre, az Eladó tájékoztatja Önt az esetről és felkínálja a termék helyes áron való megvételének lehetőségét, így az Ön döntése értelmében vagy megrendeli a helyes áron a terméket vagy következmények nélkül elállhat a vásárlástól.

A Webáruház használata:

A webáruház a Fogyasztó részére biztosítja a termékek bemutatását (termékek képpel, leírással, árral a weboldalon) és az online megrendelés opcióját. Weboldalunkon Ön menürendszerben böngészhet. A termékeket kategóriánként rendszerezve találja. Egy-egy kategória nevére kattintva megjelennek az abban szereplő termékek. A listaoldalról a termék részletes leírását a termék nevére kattintva találja. A webáruházban kulcsszó alapján történő keresésre is van lehetőség. Akciós termékeinknél feltüntetésre kerül az akció kezdete és lejárata, illetve a „készlet erejéig” jelzés.

Ha szeretne megvásárolni egy terméket, azt a kosár gombra történő kattintással teheti meg. A kosárban lévő termékeket a Kosár megtekintése segítségével nézheti meg és ellenőrizheti. Itt lehetősége van módosítani a mennyiségeken vagy törölni termékeket. (Bal oldal, sor eleje X gomb) A Kosár kiürítésére kattintva a kosár teljes tartalma törlődik.

Ha kiválasztotta, mely termékeket szeretné megrendelni, a Megrendelés gombra történő kattintással, az oldalra belépve, regisztráció nélkül is, de amennyiben nincsen még regisztrációja és szeretne, abban az esetben a regisztráció létrehozásával van lehetősége rendelése leadására. Regisztrációkor a következő adatok megadása szükséges: név, cím, számlázási cím, szállítási cím, e-mail cím, telefonszám. A regisztráció sikerességéről e-mailben küldünk megerősítést.

A belépési adatok biztonsága a Felhasználó felelőssége, ő felelős adatai frissítéséért, köteles Eladó tudomására hozni, ha adataival harmadik fél visszaélt. Ha elfelejtette a jelszót, kattintson az „Elfelejtett jelszó” lehetőségre, ezt követően küldünk egy hivatkozást a Felhasználó regisztrált e-mail címére, melyre kattintva új jelszó hozható létre. (A Felhasználó a regisztrációjának törlését e-mailben kérheti a Szolgáltatótól, ez esetben új vásárláshoz újra kell regisztrálnia.) A megrendelés folyamata során a Felhasználónak szükséges kiválasztani az általa preferált fizetési és szállítási módot. Közvetlenül a rendelés jóváhagyása előtt a Felhasználó a Pénztár oldalon ellenőrizheti az adatok helyességét, a megrendelni kívánt termékeket és mennyiségüket.

Rendelés véglegesítése:

Ha mindent rendben talál, a „Megrendelés elküldése” gombra kattintva véglegesítheti rendelését, melyről weboldalunkon és e-mailben is automata visszaigazolást kap. Abban az esetben, ha a visszaigazoló e-mailben veszi észre, hogy hibás adatot adott meg, kérjük, haladéktalanul, 24 órán belül jelezze felénk.

A weboldalunkon található tájékoztatás nem minősül Eladó részéről történő szerződéskötési ajánlatnak. Az ajánlattevő a Fogyasztó/Ön. Ön a „Megrendelés elküldése” gombra kattintva tudomásul veszi, hogy ajánlata megtettnek minősül és nyilatkozata fizetési kötelezettséggel jár. Ha ajánlatát Általános szerződési feltételeink szerinti 48 órán belül nem igazoljuk vissza, Ön mentesül ajánlati kötöttsége alól.

Rendelés feldolgozása és a szerződés megkötése: A webáruházban Ön bármikor leadhatja (0-24) rendelését. A rendelések feldolgozása két lépcsőben történik. A rendelésről először egy automata visszajelzést kap, ami csak annak tényét rögzíti, hogy az Ön megrendelése a honlapon keresztül megérkezett, de ez a visszaigazolás nem minősül az Ön ajánlata elfogadásának. Amennyiben Ön azt észleli, hogy az automata visszaigazoló e-mail értesítés az Ön adatait tévesen tartalmazza (pl. név, szállítási cím, telefonszám, stb.), úgy Ön köteles ennek tényét – a helyes adatok megadásával egyidejűleg – velünk e-mail útján haladéktalanul közölni. Amennyiben Ön a megrendelésétől számított 24 órán belül nem kapja meg az automata visszaigazoló e-mailt, úgy kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot, mert elképzelhető, hogy megrendelése technikai okok miatt nem érkezett meg rendszerünkbe.

Az Eladó az Ön ajánlatának elküldését követően egy második e-mail útján visszaigazolja az Ön ajánlatát. A szerződés akkor jön létre, amikor az Eladó által küldött visszaigazoló email az Ön számára a levelezőrendszerében hozzáférhetővé válik (második visszaigazolás, megrendelés visszaigazolása tárgyában). Ha rendeléséről 48 órán belül a megrendelés visszaigazolását megkapja ekkor jön létre a szerződés. A megrendelés visszaigazolása információkat tartalmaz a vételár kiegyenlítésének módjáról / megtörténtéről, a postázás módjáról és idejéről.

Eladó általi teljesítés megtörténtéről (termék postázása) Eladó szintén e-mail küldése útján értesíti Vevőt. Ez az e-mail tartalmazza a csomagszállító nevét, a futárnak átadott csomagszámot / postai ajánlott ragszámot, a postázás/átadás idejét és a megrendelési adatokat.

Fizetési módok:

Banki előre utalás: a megrendelés beérkezését követően a visszaigazolás tartalmazza az átutaláshoz szükséges adatokat. (Bradácsné Papp Éva e.v., Erste Bank, 11649001-07931701-49000003, kérem az utalásban a megrendelés számát feltüntetni szíveskedjen). Miután utalása beérkezett, a rendelése 1-3 munkanapon belül postázásra kerül.

Készpénzes fizetés: személyes átvétel esetén Érd-Parkvárosban.

Online bankkártyás fizetés:

Barion Payment Zrt 2024-től:

Az online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013.

A fizetés során a vásárló átirányításra kerül a Barion Zrt saját fizetőkapujához  (Barion Smart Gateway) egy új ablak megnyitásával, ahol lehetőség van a rendelés kiegyenlítésére.

Az Ewire-kézműves drótékszer kizárólag a megrendeléssel kapcsolatos információkat kapja meg a Vásárlótól, a Barion Zrt pedig a fizetési tranzakcióhoz szükséges kártyaadatokat Tehát a fizetőkapu oldalon a vásárló által megadott adatokról a webáruház üzemeltető nem értesül, azokat csak a Barion Zrt érheti el.

Fizetés Barion egyenleggel: Vásárló előre feltöltött Barion egyenlege terhére.

Paylike 2024.01.31-ig.

Az Ewire-kézműves drótékszer a Paylike által biztosított biztonságos bankkártyás fizetési megoldást nyújtja a vásárlói részére ahol a vásárlót nem irányítja át a webáruház egy különálló banki oldalra, hanem az áruház felületén felugró ablakon keresztül van lehetőség a rendelés kiegyenlítésére.

Az Ewire-kézműves drótékszer kizárólag a megrendeléssel kapcsolatos információkat kapja meg az Ügyféltől, a Paylike pedig a fizetési tranzakcióhoz szükséges kártyaadatokat a 128 bites SSL titkosítással ellátott fizetőoldalon. A Paylike fizetőoldalon az Ügyfél által megadott adatokról a webáruház üzemeltető nem értesül, azokat csak a Paylike érheti el.

A tranzakció eredményéről a fizetést követően üzemeltető oldala tájékoztatja az Ügyfelet. A kártyás fizetéshez az Ügyfél internet böngésző programjának támogatnia kell az SSL titkosítást. A Termék ellenértéke azonnal zárolásra kerül a vásárló kártyaszámláján.

Elfogadott kártyák:

Barion:

a Barion Payment Zrt online fizetési rendszere Mastercard, Maestro, a VISA termékcsaládba tartozó VISA és VISA Electron valamint az American Expressz kártyákkal való fizetést teszi lehetővé.

Paylike:

A Paylike internetes fizetési rendszere a Mastercard/Maestro, a VISA termékcsaládba tartozó VISA és VISA Electron (az Electronnál csak abban az esetben, ha azt a kibocsátó bank engedélyezi) bankkártyák használatát, valamint internetes használatra alkalmas webkártyával való fizetést teszi lehetővé.

A bankkártyával történő fizetés esetén a sikeres tranzakciót követően – a bankkártya érvényessége és a fedezet ellenőrzése utáni elfogadás után –, a Paylike elindítja a vásárló számlájának megterhelését a Termék ellenértékével.

Amennyiben a vásárló nem kerül visszairányításra a Paylike fizetőoldalról az egyedidrotekszer.hu oldalára, úgy a tranzakció sikertelennek minősül. Amennyiben az Ügyfél a banki fizetőoldalon a böngésző „Vissza/Back” vagy a „Frissítés/Refresh” gombjára kattint, ill. bezárja, a böngésző ablakot mielőtt visszairányításra kerülne az áruházba, a fizetés sikertelennek minősül.

További információ a tranzakcióval kapcsolatban vásárló számlavezető bankjától kérhető.

Sikeres terhelés után a rendelését postára adom. 

Szállítási-átvételi módok, szállítási-csomagolási díjak:

Személyes átvétel: Érd-Parkvárosban lehetséges, egyeztetett időpontban, díja nincs.

Ingyenes szállítás: 26.000 Ft feletti vásárlás esetén a szállítási költséget az Ewire-kézműves drótékszer átvállalja! A kosárba rakott termékek alapján amennyiben Ön eléri az ingyenes szállításra jogosító összeghatárt, úgy a szállítási módok között megjelenik az ingyenes szállítási mód kiválasztásának lehetősége. Kérem ebben az esetben ez azt opciót szíveskedjen kiválasztani.

Ingyenes szállítás elsődlegesen csomagautomatára történő kézbesítést jelent. Futárszolgálat csak és kizárólag akkor, amennyiben a csomagautomatára küldés nem megoldható.

A Vevő által fizetett szállítások:

Eladó a Magyar Posta Zrt, a Foxpost Zrt és a GLS Futárszolgálat szállítási szolgáltatását veszi igénybe.

A postázás naponta 17-19 óra között történik jellemzően az előző napon megvalósult és kifizetett termék rendelések alapján, postai napok: hétfőtől-péntekig. A postai feladás megtörténtéről a feladás napján a Fogyasztó Eladótól e-mailben értesítést kap, amely tartalmazza a küldemény postai azonosítószámát/ragszámát/csomagszámát.

A postai küldemény elveszését, részleges elveszését, megsérülését, vagy megsemmisülését a kézbesítéskor, a kézbesítési okiraton azonnal jeleznie kell. Ennek elmulasztása jogvesztéssel jár. Kézbesítési okirat hiányában, a küldeményre vonatkozó egyéb okirattal a posta felé jogvesztő határidőn belül – vagyis a kézbesítési naptól számított 3 napon belül – a kárt azonnal jeleznie kell.

Eladó felhívja figyelmét, hogy sikertelen kézbesítés esetén a termék újbóli postázásának díja Önt terheli!

A Magyar Posta tevékenységi körében keletkező szállítási késedelemért az Ewire – kézműves drótékszer felelősséget nem vállal!

Magyar Posta Zrt:

Belföldi ajánlott levélküldemény házhoz szállítással: A megrendelt és kifizetett termék ebben az esetben bélelt borítékban, azon belül kicsi, organza/szatén anyagú tasakban kerül feladásra a postán, ajánlott levélküldeményként az Ön által megadott szállítási címre. Ezt a szállítási módot csak 1 pár fülbevaló, vagy 1-1 darab füldísz, illetve 1 db pici gyűrű vásárlása esetén ajánl fel választási opcióként a webáruház. Kézbesítés 2-3 munkanapos határidővel, a küldemény díja 890 Ft.

Belföldi ajánlott küldemény, MPL Csomagautomata: Az MPL Csomagautomata a nap 24 órájában gyors átvételt tesz lehetővé. A Magyar Posta Zrt. SMS-ben és e-mailben értesíti arról, hogy megérkezett a csomagja és megküldi az átvételi kódját. Az automata érintőképernyőjén Ön megadja a kapott kódot és telefonszámát, és már ki is nyitotta a megrendelését tartalmazó rekeszt. Rendeléskor kérem megadni a postai csomagautomata címét, ahová Ön postázni kéri a megvásárolt terméket. A termék az automatából 2 napig vehető át, ezen túl az illetékes postahivatalnál vehető át a küldemény. További információ:  https://www.posta.hu/csomagautomata .  Ajánlott küldemény díja postai csomagautomatára üzleti csomagként 1 munkanapos határidővel: 990 Ft. (Magyar Posta Zrt)

Foxpost Zrt:

Foxpost Csomagautomata: A Foxpost Csomagautomata a nap 24 órájában gyors átvételt tesz lehetővé. A Foxpost SMS-ben és e-mailben értesíti arról, hogy megérkezett a csomagja és megküldi az átvételi kódját. Az automata érintőképernyőjén Ön megadja a kapott kódot és már ki is nyitotta a megrendelését tartalmazó rekeszt. Rendeléskor kérem megadni a csomagautomata címét, ahová Ön postázni kéri a megvásárolt terméket. Az automatából a csomag 4 napig átvehető. További információ:  https://foxpost.hu/csomagatvetel. A küldemény díja Foxpost csomagautomatára 1140 Ft.

GLS Futárszolgálat:

GLS Csomagautomata: A GLS Csomagautomata a nap 24 órájában gyors átvételt tesz lehetővé. A GLS SMS-ben és e-mailben értesíti arról, hogy megérkezett a csomagja és megküldi az átvételi kódját. Az automata érintőképernyőjén Ön megadja a kapott kódot és már ki is nyitotta a megrendelését tartalmazó rekeszt. Rendeléskor kérem megadni a csomagautomata címét, ahová Ön postázni kéri a megvásárolt terméket. Az automatából a csomag max 3 napig vehető át. További információ: https://www.csomag.hu/hu/csomagatvetel. A küldemény díja GLS csomagautomatára 1840 Ft.

GLS Expressz csomagküldés, háztól-házig szolgáltatás: 1-3 munkanapos kiszállítás (irányítószám függő), a szállítás pontosabb idejéről (3 órás időablak) SMS értesítést kap a Vevő. A GLS háztól-házig szolgáltatást GLS csomagautomatából indítom, ezért a hétvégén leadott rendelések jellemzően a következhő hét szerdáján kerülnek kiszállításra. Szállítási költség: 1960 Ft. (GLS Futárszolgálat).

GLS Expressz csomagküldés, háztól-házig szolgáltatás készpénzes fizetés, utánvéttel (2021.04.01.-től nem elérhető) : 1-2 munkanapos kiszállítás (irányítószám függő). 15.50-ig befizetett csomagfeladás esetén, akár másnap felveszi a GLS a küldményt. Vevőnek küldött előzetes SMS értesítét is tartalmaz (3 órás időablak) Szállítási költség: 2625 Ft. (GLS Futárszolgálat). (2021.ápr.01-től nem elérhető)

Teljesítési határidő:

A teljesítési határidő, azaz a szállításra bocsátás napja a megrendelés visszaigazolásától számítva 1-3 munkanap. Az ezen határidőtől való eltérést jelezzük minden esetben e-mailben.

Jogfenntartás és kikötés:

Ha Ön korábban rendelt tőlünk terméket, de azt kiszállításkor nem vette át (kivéve azon esetet, melyben elállási jogával élt), illetve a csomag „Nem kereste” jelzéssel visszajött hozzánk, Eladó abban az esetben vállalja a megrendelés teljesítését, amennyiben a vételár és szállítási költség előre megfizetésre kerül.

Eladó visszatarthatja a csomag átadását, amíg meggyőződünk a termék vételárának sikeres kifizetésének megtörténtéről online fizetés esetén. Amennyiben a Termék ára nem került teljes mértékben kifizetésre, az Eladó a vételár kiegészítésére hívhatja fel a Vásárlót

Vis Maior: A vis maior helyzet Eladót megakadályozhatja, vagy késleltetheti szerződéses kötelezettségei teljesítésében, amelyért Eladó a Polgári Törvénykönyv alapján nem vonható felelősségre. Az akadályoztatás és késleltetés kezelése érdekében Eladó jogosult: a szerződés teljesítését felfüggeszteni, vagy halasztani, a már megkötött szerződés teljesítését lehetetlenülésre (amennyiben a vis maior helyzet előre láthatóan lehetetlené teszi a teljesítést) hivatkozva visszautasítani. A szerződés teljesítésének felfüggesztése vagy halasztása esetén Eladó a szerződéses kötelezettségeit a vis maior helyzetre tekintettel halasztott időpontban köteles teljesíteni. A szerződés teljesítésének lehetetlenülése esetén a Polgári Törvénykönyv alapján a szerződés megszűnik, a már megfizetett vételár visszajár a Vásárlónak. Eladó a vételár visszatérítése esetén a Vásárló által alkalmazott fizetési módot, vagy a Felek által egyedileg megtárgyalt visszafizetési módot alkalmazza.

Külföldi értékesítés:

Eladó elsősorban Magyarország területén belül biztosítja a megrendelt termékek kiszállítását/átvételét.

A Magyarországon kívüli vásárlásra szintén Általános szerződési feltételeink irányadóak. Fogyasztó ebben az esetben valamely tagállam nagykorú állampolgára vagy ott lakóhellyel rendelkező, gazdasági tevékenysége, illetve szakmája körén kívül eljáró természetes személy. Vállalkozás pedig valamely tagállamban letelepedési hellyel rendelkező, az Európai Unión belül terméket vásárló vagy szolgáltatást igénybe vevő, gazdasági tevékenysége, illetve szakmája körében eljáró személy.

A kommunikáció és vásárlás elsődleges nyelve magyar. Eladó nem köteles a Fogyasztó tagállamának megfelelő nyelven kommunikálni.

Eladó nem köteles megfelelni a külföldi Fogyasztók/Vállalkozások tagállama szerinti nemzeti jogban az érintett termékkel összefüggésben meghatározott szerződésen kívüli követelményeknek.

A külföldi Fogyasztók/Vállalkozások az Általános szerződési feltételeink szerint élhetnek jogérvényesítési lehetőségükkel.

Online fizetés esetén a fizetés Eladó által meghatározott pénznemben történik. Eladó visszatarthatja a termék átadását, amíg meggyőződik a vételár és szállítási díj sikeres kifizetéséről. Ha a vételár nem került teljes mértékben kifizetésre, Eladó felhívja a Fogyasztó/Vállalkozás figyelmét a vételár kiegészítésére.(ideértve azt az esetet is, amikor az átutalással fizetett termék esetén Vásárló a tagállama szerinti pénznemben utalja el a vételárat (szállítási díjat) és az átváltás, valamint a banki jutalékok, költségek miatt Eladó nem kapja meg teljes mértékben a vételár összegét)

Eladó e ÁSZF szerinti magyar vásárlókat megillető átadási lehetőségeket biztosítja a nem magyarországi vásárlóknak is, amennyiben rendelkezésre áll az adott országban az adott szállítási mód. A Fogyasztó/Vállalkozás kérheti a termék külföldre történő szállítását, a külföldre vonatkozó szállítási díj megfizetése mellett. Eladó a szállítási díj megfizetését követően teljesíti a megrendelést, amennyiben Vásárló a szállítási díjat nem fizeti meg Eladó számára, vagy a saját szállítást nem oldja meg az előre egyeztetetett időp5ontig, Eladó a szerződést felmondja és az előre megfizetett vételárat visszafizeti Vásárló számára.

Fogyasztói tájékoztató a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet alapján:

Tájékoztatás a Fogyasztót megillető elállási jogról:

Fogyasztónak a Ptk. 8:1. § 1. bekezdés 3. pontja alapján kizárólag a szakmája, önálló foglalkozása, üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy minősül, ennek értelmében jogi személyek nem élhetnek az indokolás nélküli elállás jogával!

A Fogyasztót a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 20. § alapján indokolás nélküli elállási jog illet meg. A Fogyasztó gyakorolhatja elállási jogát a termék adásvételére irányuló szerződés esetén a termék átvételének napjától számított 14 napos határidőn belül.

A Fogyasztó elállási jogát gyakorolhatja a szerződés megkötésének és a termék átvételének napja közti időszakban is.

Amennyiben a szerződés megkötésére a Fogyasztó tett ajánlatot, megilleti őt a szerződés megkötése előtt az ajánlat visszavonásának joga, mely megszünteti a szerződés megkötésére irányuló ajánlati kötöttséget.

Az elállási jog gyakorlása nem függ a termék eredeti csomagolásának sértetlenségétől, nem függ az eredeti vásárlási számla hiányától /meglététől sem.

Elállási nyilatkozat, Fogyasztó elállási és felmondási joga:

A 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 20. §-ban biztosított jogát a Fogyasztó az erre vonatkozó nyilatkozata útján gyakorolhatja. E nyilatkozatra minta elérhető az egyedidrotekszer.hu weboldal lábrészen. (https://egyedidrotekszer.hu/elallasi-felmondasi-nyilatkozat/).

Elállás gyakorolható közvetlen e-mail küldés útján is, Eladó e-mail címére való megküldéssel: ewirehu@egyedidrotekszer.hu

Fogyasztói elállási nyilatkozat érvényessége:

Határidőben érvényesítettnek tekintjük az elállási jogot, amennyiben a Fogyasztó nyilatkozatát határidőn (14 napon) belül elküldi részünkre.

A Fogyasztót terheli a bizonyítás, miszerint elállási jogát e rendelkezéssel összhangban gyakorolta.

Eladó a Fogyasztó elállási nyilatkozatának beérkezése után elektronikusan visszaigazolja a Fogyasztó számára az elállási jog gyakorlásának tényét, illetve tudomásul vételét.

Eladó kötelezettségei, különös tekintettel a visszatérítési kötelezettségre, Fogyasztói elállás esetén:

Ha a Fogyasztó a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 22. § alapján eláll a szerződéstől, Eladó az elállásról történő tudomásszerzéstől számított 14 napon belül visszatéríti a Fogyasztó által megfizetett teljes összeget, a teljesítéssel összefüggő költségeket is beleértve, mint a szállítási díj. Kérjük, vegye figyelembe, hogy ezen rendelkezés nem vonatkozik a szokásos, kevésbé költséges szállítási módtól eltérő szállítási mód választásával okozott többletköltségekre.

Eladó jogosult a visszatérítést mindaddig visszatartani, amíg vissza nem kapta a terméket, vagy a fogyasztónak minősülő Vásárló nem igazolta hitelt érdemlően, hogy azt visszaküldte: a kettő közül az Eladó a korábbi időpontot veszi figyelembe. Felhívjuk kedves vásárlóink figyelmét, hogy bankkártyás, illetve előre utalásos fizetés esetén minden esetben a fizetéskor megadott bankszámlára utaljuk vissza a visszáru összeget. Készpénz visszafizetésére nincs lehetőség.

Eladó visszatérítési kötelezettségének módja:

A 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 22. § alapján történő elállás/felmondás esetén Eladó a Fogyasztónak visszajáró összeget a Fogyasztó által igénybe vett fizetési móddal megegyezően téríti vissza. A Fogyasztó jóváhagyása esetén Eladó a visszatérítésre más fizetési módot is alkalmazhat, azonban a Fogyasztót ebből adódó többletdíj nem terhelheti. A Fogyasztó által hibásan megadott bankszámlaszám vagy postacím miatti késedelem folytán Eladót nem terheli felelősség.

Többletköltségek:

Ha a Fogyasztó a szokásos, kevésbé költséges szállítási módtól eltérő szállítási módot választ, Eladó nem köteles visszatéríteni az ebből eredő többletköltséget. Ebben az esetben Eladó visszatérítési kötelezettsége a feltüntetett általános szállítási díjtételek erejéig áll fenn.

Visszatartási jog:

Eladó visszatarthatja a Fogyasztónak visszajáró összeget, amíg a Fogyasztó vissza nem küldte a terméket vagy egyértelműen nem igazolta, hogy visszaküldte. Utánvéttel, illetve portósan feladott csomagokat nem fogadok el.

Fogyasztó kötelezettségei elállása/felmondása esetén:

Termék visszaszolgáltatása:

Ha a Fogyasztó a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 22. § alapján eláll a szerződéstől, a terméket haladéktalanul, legkésőbb az elállás közlésétől számított 14 napon belül köteles visszaküldeni vagy Eladó által a termék átvételére jogosult személynek átadni. Határidőben teljesítettnek minősül a visszaküldés, ha a Fogyasztó a terméket a határidő lejárta előtt elküldi.

Termék visszaszolgáltatásával kapcsolatos költségek viselése:

A termék visszaküldésének költsége a Fogyasztót terheli. A terméket Eladó címére szükséges visszaküldeni. Ha a Fogyasztó a szerződést a teljesítés megkezdése után mondja fel, a felmondás vállalkozással való közlése időpontjáig teljesített szolgáltatással arányos díjat köteles Eladó számára megfizetni. A Fogyasztó által arányosan fizetendő összeget a szerződésben megállapított ellenszolgáltatás adóval növelt teljes összege alapján kell megállapítani. Ha a Fogyasztó bizonyítja, hogy az így megállapított összeg túl magas, az arányos összeget a szerződés megszűnésének időpontjáig teljesített szolgáltatások piaci értéke alapján kell kiszámítani. Utánvéttel, illetve portósan feladott csomagokat nem fogadok el.

Fogyasztó felelőssége az értékcsökkenésért:

A Fogyasztó felel a termék jellegének, tulajdonságának, működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenésért.

Elállási jog a következő esetekben nem gyakorolható:

Felhívjuk figyelmét, hogy Ön nem gyakorolhatja elállási jogát a 45/2014 (II.26.) Korm. Rendelet 29. §. (1) bekezdésében foglalt esetben:

Egyedi megrendelésre elkészített ékszer: amely nem előre gyártott, amit a Fogyasztó utasítása alapján vagy kérésére gyártottak, illetve olyan termék esetén, amit a Fogyasztó személyére vagy méretére szabtak. Ide tartozik az az eset is, amikor Fogyasztó írásban közli/adja meg a méretet és erre a méretre alakíttatja/készítteti el kézműves ékszerét.

Kellékszavatosság, termékszavatosság, jótállás:

A Fogyasztói tájékoztató ezen pontja a 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet 9. § (3) bekezdése felhatalmazása alapján a 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet 3. számú melléklete alkalmazásával, valamint a 373/2021 (VI.30.) kormányrendelet alapján készült.

Szavatosság joggyakorlás körben a fogyasztó maga nem javíthat/javíttathat hibás terméket!

Kellékszavatosság:

Milyen esetben élhet Ön kellékszavatossági jogával?

Ön Eladó hibás teljesítése esetén az Eladóval szemben kellékszavatossági igényét érvényesítheti a Polgári Törvénykönyv vonatkozó szabályai szerint.

Milyen jogok illetik meg Önt kellékszavatossági igénye alapján?

Ön a következő kellékszavatossági igényekkel élhet:

Kérhet kicserélést, kivéve, ha az Ön által választott lehetőség teljesítése lehetetlen vagy Eladó számára aránytalan többletköltséggel járna. Ha a csere lehetetlen, vagy Eladó számára aránytalan többletköltséggel járna, Eladó is elállhat a szerződéstől.

Ha Ön kicserélést nem kért vagy nem kérhette, abban az esetben igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy végső esetben elállhat a szerződéstől az elállási nyilatkozat kitöltéséve/írásbeli közléssel. A termék visszaküldésének költségei Eladót terhelik.

Választott kellékszavatossági jogáról áttérhet egy másikra, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt vagy arra Eladó adott okot.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön kellékszavatossági igényét?

Az Ön kötelessége a hibát annak felfedezését követően haladéktalanul, legkésőbb 2 hónapon belül jelezni. A szerződés teljesítésétől számított 2 éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait nem érvényesítheti.

Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?

Ön Eladóval szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?

A teljesítéstől számított 12 hónapon belül kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a terméket Eladótól szerezte be. A teljesítéstől számított 12 hónap leteltét követően viszont Önnek kell bizonyítani, hogy a hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

Termékszavatosság:

Milyen esetben élhet Ön termékszavatossági jogával?

Ingó dolog/termék hibája esetén választása szerint Ön kellékszavatossági vagy termékszavatossági igényét érvényesítheti.

Milyen jogok illetik meg Önt termékszavatossági igénye alapján?

Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

Milyen esetben minősül a termék hibásnak?

A termék hibás, ha a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek nem felel meg vagy ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön termékszavatossági igényét?

Ön termékszavatossági igényét a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított 2 éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét Eladóval szemben gyakorolhatja. Önnek kell bizonyítania a termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén.

Milyen esetben mentesül a gyártó/forgalmazó termékszavatossági kötelezettsége alól?

A gyártó/forgalmazó kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

-A hiba a tudomány és technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető

-A termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered

-A terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba

A gyártónak/forgalmazónak a mentesüléshez elegendő 1 okot bizonyítania.

Kérjük, vegye figyelembe, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igény eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre/kijavított részre vonatkozóan érvényesítheti kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben.

Jótállás:

Milyen esetben élhet Ön jótállási jogával?

Hibás teljesítés fennállása esetén a tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet alapján Eladó jótállásra köteles.

Jogszabály írja elő a jótállás biztosítását a tartós fogyasztási cikkek esetén, melyek egyedi vételára meghaladja a 10.000 Ft-ot.

2021. évtől 10.000 Ft és 100.000 Ft közötti egyedi vételár esetén 1 év a kötelező jótállás ideje. Az Ewire-kézműves drótékszer webáruházban jellemzően ebbe a kategóriába esnek a magasabb árfekvésű ékszerek, a többi ékszer minden esetben e határ alatti. Variációs termékek (pl. drótmedálok és a hozzá választható különböző anyagú és hosszúságú és értékű nyakláncok) esetén az értékhatár megállapításánál a termék (medál) alapárát kell figyelembe venni, amely minden esetben a legkisebb árfekvésű szaténzsinórral ellátott változat.

A jótállás vonatkozik: az ékszereken történt drótszálszakadásra, ebből eredően az ékszer esetleges széthullására, részbeni széthullására. Eldeformálódásra. Az ékszer kapocs, fülbevaló akasztó cseréjére rossz zárás, eldeformálódás esetére.

A jótállás nem vonatkozik a nem megfelelő használatból eredő hibákra pl: leejtése esetén az ékszerben lévő kő eltörik.

Milyen jogok és milyen határidőn belül illetik meg Önt a jótállás alapján?

A tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet meghatározza a kötelező jótállás eseteit. Az ezen kívül eső termékek esetén Eladó nem vállal jótállást. Jótállási igényt a jótállási határidőn belül lehet érvényesíteni. A jótállási határidő kezdete a termék Vevő általi átvételének napja. Javításra átvett ékszer esetén a jótállás időtartama meghosszabodik a javításra átadás napjától kezdve azzal az idővel, amíg a fogyasztó az ékszert nem használta.

Ha a jótállásra kötelezett kötelezettségének a jogosult felhívására megfelelő határidőn belül nem tesz eleget, a jótállási igény a felhívásban kijelölt határidő elteltétől számított 3 hónapon belül akkor is érvényesíthető bíróság előtt, ha a jótállási idő már lejárt. E határidő elmulasztása jogvesztéssel jár. A jótállási igény érvényesítésére a kellékszavatossági jogok gyakorlására vonatkozó szabályokat szükséges alkalmazni. A jótállás időtartama 1 év. E határidő elmulasztása jogvesztéssel jár.

Eladó által tartandó határidők Vevő kellékszavatosság/termékszavatosság/jótállás gyakorlási jogának keretében átvett termékek esetén:

  1. ha a terméken elsőre látszik, hogy nem javítható, 8 napon belüli csere, vagy vételár visszafizetése
  2. ha javítható, 15 napon belüli javításnak kell történnie, ha a termék megkezdett javításakor kiderül, hogy nem javítható mégsem, ezt legkésőbb a 15. napon közölni kell a Fogyasztóval.
  3. ha 30 napon belül nem javítható, akkor a termék 8 napon belül cserélendő. Ha erre nincs lehetőség a vételárat kell visszatéríteni 8 napon belül.
  4. Harmadik javítás utáni meghibásodás esetén Eladó már nem ragaszkodhat az újbóli javításhoz, 8 napon belül cserére köteles, vagy ha ez nem lehetséges, akkor 8 napon belüli vételár visszatérítésre.

Mi a jótállás és más szavatossági jogok viszonya?

A jótállás a szavatossági jogok (termék, illetve kellékszavatosság) mellett érvényesül. A szavatossági jogok és a jótállás közti különbség, hogy jótállás esetén kedvezőbb a Fogyasztó számára a bizonyítási teher.

Eladó vállalása a kötelező jótállás időtartamán belül nem tartalmazhat a Fogyasztóra nézve hátrányosabb feltételeket, mint amit a kötelező jótállás szabályai biztosítanak. Ennek lejárta (1 év) után az önkéntes jótállás feltételei szabadon megszabhatók, viszont a jótállás ilyenkor sem érintheti hátrányosan a Fogyasztó jogszabályból eredő (kellékszavatosságon alapuló) jogainak fennállását.

Három munkanapon belüli csereigény:

A Webáruházban történt vásárlás esetén megilleti Önt a 3 munkanapon belüli termékcsere joga. 3 munkanapon belüli csereigényt a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet hatálya alá tartozó tartós fogyasztási cikkek esetén (10ezer forint feletti egyedi ár) érvényesíthet, mely szerint, ha 3 munkanapon belül érvényesíti csereigényét, Eladónak úgy kell értelmeznie, hogy a termék eladáskor már hibás volt és minden további nélkül a terméket ki kell cserélnünk.

Mikor mentesül Eladó jótállási kötelezettsége alól?

Eladó jótállási kötelezettsége alól kizárólag akkor mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

Kérjük, vegye figyelembe, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, párhuzamosan nem érvényesíthet. A jótállásból fakadó jogok a szavatossági jogosultságoktól függetlenül megilletik Önt.

ótállási igényt egyszerre, párhuzamosan nem érvényesíthet. A jótállásból fakadó jogok a szavatossági jogosultságoktól függetlenül megilletik Önt.

Letöltés

____